Tanggapan Seputar Isu “Thinah”

Lagi-lagi fitnah atas syi’ah disebarkan. Kali ini adalah isu “Thinah”. Dikatakan bahwa hadits seputar isu Thinah ditujukan kepada para pengikut mazhab Ahlusunnah. Jelas, sama sekali tidak demikian. Saya telah mengecek kitab-kitab yang dirujuk, yaitu kitab ‘Ilal al-Syarai’ (karya Syaikh Shaduq), kitab Bihar al-Anwar (karya Muhammad Baqir al-Majlisi), dan kitab Al-Kafi (karya Muhammad ibn Ya’qub al-Kulaini). Silakan para pembaca melihatnya sendiri di kitab-kitab yang dirujuk tersebut.

Sungguh sebuah distorsi (tahrif) dan fitnah. Karena hadits-hadits thinah tersebut menggunakan kata “Nashibi”, bukan kata “Ahlusunnah” ataupun “Sunni”. Dengan demikian, sebutan “Ahlusunnah” adalah tafsiran pribadi si penyebar fitnah itu.

Nashibi jelas sekali berbeda dengan Ahlusunnah (Sunni). Mengenai Nashibi, Imam Abu Abdillah Ja’far al-Shadiq as berkata: “Nashibi bukanlah orang yang memusuhi kami Ahlul Bait, karena kalian tidak akan mendapati seorang yang berkata “Aku membenci Muhammad dan keluarga Muhammad”. Melainkan, Nashibi adalah orang yang memusuhi kalian dalam keadaan ia mengetahui bahwa kalian mewalikan kami dan bahwa kalian adalah syi’ah kami.” [Lihat: Al-Majlisi, “Bihar al-Anwar”, jilid 27, hal. 232-233].

Syi’ah tidak pernah mengatakan bahwa “Nashibi” sama dengan “Sunni (pengikut mazhab Ahlusunnah)”. Nashibi adalah orang-orang yang membenci dan memusuhi syi’ah, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Siapapun orangnya. Dan tidak terkait dengan mazhab tertentu.

Mengenai ibadah para Nashibi, maka Imam Ja’far al-Shadiq as berkata: “Siapa yang menentang kalian, sekalipun ia tekun beribadah, maka ia tak akan terlepas dari ayat Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan (‘amilatun nashibah), memasuki api neraka yang amat panas (QS. al-Ghasyiyah: 2-4).” [Lihat: Al-Majlisi, “Bihar al-Anwar”, jilid 8, hal.356].

Wassalaam,
Muh. Anis

Sumber dari: http://groups.yahoo.com/group/Kajian_Islam/message/365

Artikel yang ditanggapi: http://rafidhah.wordpress.com/2007/03/06/thinah/#more-50